{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מקיף בדיני ארנונה

הקורס יתקיים ביום שלישי, 28/11/17, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 8:45. התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 16:00.

מרצה: ד"ר הנריק רוסטוביץ

בין הנושאים:

מושב ראשון - מונחי יסוד

מבנה החקיקה - חוקים, תקנות, צווי הארנונה.

הנישומים - חמשת סוגי הנישומים, הודעה על חילופי נישומים.

הנכסים - קרקע, בניין, רחוב.

השימושים - מגורים, משרדים מסחר ושירותים, תעשייה ומלאכה, שימושים נוספים.

תעריפי הארנונה - תעריף מזערי ומרבי, תעריף פרוגרסיבי ורגרסיבי.

שטח הנכס - ברוטו-ברוטו, ברוטו, נטו, נטו-נטו, גובה מזערי, עליות גג, גלריות.

השתת שומת הארנונה בידי פקיד השומה – יסודות השומה.

מושב שני חלק ראשון - חקיקת צו הארנונה

חקיקת צו הארנונה במועצה.

כללי העדכון השנתי, שינוי תעריפים, אישור שר הפנים ושר האוצר.

חוקיות תעריפי הארנונה.

סבירות תעריפי הארנונה.

מושב שני חלק שני - הנחות ופטורים

בניין שנהרס, בניין שניזק.

בניין חדש, בניין ריק.

הנחות עקב מצב חומרי – ועדת ההנחות.

הנחות לפי פקודת הפטור.

הנחות לפי חוק הפטור.

הנחות לפי חקיקה נוספת.

מושב שלישי חלק ראשון - תקיפת שומת הארנונה

השגה למנהל הארנונה – מועדים, סמכויות, מבנה ההשגה.

החלטת מנהל הארנונה בהשגה – מועדים, מבנה ההחלטה.

ערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה – מועדים, מבנה הערר.

ועדת הערר - מינוי, סדרי דין, ראיות, הדיון, ההחלטה.

ערעור לבית המשפט - מועדים, מבנה הערעור.

מושב שלישי חלק שני - תקיפת צו הארנונה

תקיפת חוקיות תעריפי הארנונה.

תקיפת סבירות תעריפי הארנונה.

מועדים, סמכויות, דרכי התקיפה, שיהוי.

מושב רביעי - גביית הארנונה

גבייה מנהלית לפי פקודת המסים (גביה) – מינויים, סמכויות, דרכי הגבייה, שיעבוד.

גבייה מנהלית לפי פקודת העיריות – מינויים, סמכויות, דרכי הגבייה .

גבייה משפטית – תביעה אזרחית, הוצאה לפועל.  

גבייה פסיבית – אישור להעברת הנכס בפנקס המקרקעין.

התיישנות, שיהוי.

מחיר הקורס: רק 2,500 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

הצטרפו עכשיו למנוי להשתלמויות ותוכלו להשתתף בקורס זה, ובכ- 100 השתלמויות נוספות בשנה, ללא תשלום!

למידע נוסף - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה