{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

סיכום שנת 2016 תחום דיני העבודה

לקוחות ומכרים יקרים,

השנה החולפת היתה מלאה עשייה וחידושים בתחום דיני העבודה, משכך מצאנו לנכון לסקור בקצרה את הנושאים המהותיים אשר רלבנטיים לכלל העובדים והמעסיקים במשק, בהם חלו השנה התפתחויות ושינויים, אשר את חלקם יש ליישם החל מיום 01.01.17 (מזכרים מפורטים הופצו על ידנו במהלך השנה עם פרסומם).

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או סיוע נדרש בתחום דיני עבודה.

בכבוד רב

עינת כרמי-ברק, עו"ד

'יעקב סלומון, ליפשיץ' ושות

 

תיקון חוק חופשה שנתית, תשי"א -1951- הגדלת מכסת ימי החופשה

ביום 16.02.16, פורסם תיקון לחוק חופשה שנתית אשר על פיו שונתה המדרגה הראשונה הקבועה בחוק אשר מתייחסת לוותק העובד. עד התיקון המדרגה הראשונה התייחסה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנות עבודה, ואילו החל מהתיקון המדרגה הראשונה מתייחסת לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנות עבודתו הראשונות של העובד.

קרא עוד

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

במסגרת השינויים הרבים בתחום זה, ובהתאם להוראות צו ההרחבה שפורסם ברשומות ביום 20.6.2016, הוגדלו ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק (קרן פנסיה/קופת ביטוח/קופת גמל), בשתי פעימות, בהתאם לפירוט שלהלן:

1. החל מיום 1 ביולי 2016, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים להלן:

קרא עוד

עליית שכר המינימום

 

בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, החל מיום 01.01.17, יעמוד שכר המינימום החודשי על סך של 5,000 ₪. שכר המינימום השעתי יעמוד על סך של 26.88 ₪.

חוק עבודת נשים התשי"ד- 1954

א. חופשת אבהות - תיקון 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

ביום 05.07.16, פורסם התיקון לחוק עבודת נשים, אשר על פיו עובד אשר זוגתו ילדה, יהא רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו ( סה"כ העדרות של 6 ימים, כולל יום הלידה עצמו, כהגדרתו - מהופעתם של צירי לידה ועד תום 24 שעות).

קרא עוד

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה- עדכון תעריפי שכר החל מיום 1.1.17

ביום 22.12.2016 פורסם ברשומות צו אשר מרחיב את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, ואשר מחיל על כלל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל (למעט מאבטחי טיולים ומעסיקיהם) תעריפי שכר לשעה ולחודש של עובדי שמירה, ואשר לפיהם:

קרא עוד

מה עוד צפוי לנו?

תיקון חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963

כספי הפיצויים- לאחרונה עברה בקריאה ראשונה ההצעה לתקן את חוק פיצויי פיטורים, כך שהוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תוחלנה על כלל העובדים במשק. משמעות הדברים הינה כי כספי הפיצויים אשר הופקדו לקופת העובד יהיו שייכים לעובד, למעט במקרים בהם תשלל זכותו של העובד לקבלם בהתאם לסעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.

קרא עוד

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951 (תיקון- שינוי שבוע העבודה), התשע"ו- 2016

המדובר בהצעת חוק אשר מטרתה לעגן בחוק את יום ראשון בשבוע כיום מנוחה נוסף, במקום יום השישי הנוהג היום.

קרא עוד
נשלח לכתובת מהכתובת einat@ysl-law.com
שולח: יעקב סלומון ליעקב סלומון ליפשיץ ושות'- מחלקת דיני העבודה
כתובת השולח: בית סלומון ליפשיץ, החילזון 6 רמת גן 5252270
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה