{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס הוראות ניהול ספרים
והחוק לצמצום השימוש במזומן

הקורס יתקיים בשני מועדים (חלופיים) בחיפה ובתל-אביב:
1. ביום שלישי, 25/12/18, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. התכנסות: 8:30. התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 16:00.
2. ביום רביעי, 26/12/18, בשד' ההסתדרות 60, קומה 3, חיפה (מול קניון "לב המפרץ"). התכנסות: 8:30.
התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 16:00.

מרצה: עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

בין הנושאים:

החוק לצמצום השימוש במזומן (יכנס לתוקף ב- 1/1/19).

מטרת "הוראות ניהול ספרים", מבנה ההוראות, מי חייב לנהל פנקסים לפי ההוראות?  החובות החלות על "עוסק פטור". שלבי בדיקת ההוראות החלות על העסק. חובת ניהול הנה"ח כפולה – אימתי?

רשימת יתרות לקוחות וספקים, "בקשה להקלה בניהול ספרים". שותפות לעניין ההוראות, ניהול "שובר קבלה", "ספר פדיון יומי", "סרט קופה רושמת", "תעודת משלוח", "חשבונית", "חשבונית מס". ספירות מלאי ומצאי – הלכה למעשה.

נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה. משלוח "מסמכים ממוחשבים" – הלכה למעשה (חשבוניות למייל). רישום "עסקאות מיוחדות" ומכונות אוטומטיים, "החזר דמי מכלי משקה", רישום של הלוואות, מועדי הרישום בספרי החשבון. ניהול פנקסים של "מוסד" (מלכ"ר).

לימוד מורחב של כל ההוראות שנקבעו ב"תוספות" להוראות ניהול ספרים, בהתאם לסוגי העסקים השונים.

עילות לפסילת ספרים – מס הכנסה ומע"מ. האם פסילת ספרים במס-הכנסה בהכרח גוררת פסילת ספרים במע"מ, ולהפך? הבחנה בין "סטייה" ל"ליקוי" – מדוע ההבחנה חשובה? מה המשמעות? מתי נחשב ל"סטייה מהותית" או "ליקוי מהותי"? סעדים משפטיים במקרה שפקיד-השומה מבקש ל"פסול ספרים". מה עדיף: פנייה לועדה לניהול פנקסים? פנייה לבית-המשפט? לא לעשות כלום? "שימוע" בגין "אי רישום תקבול" – מה לטעון ב"שימוע"? מה אסור להגיד ב"שימוע"? מה קורה כאשר פקיד-השומה מזמן ל"שימוע" אחרי 5 שנים? (פסיקה והנחיות מנהליות חדשות בנושא). עד כמה יש לפקיד השומה "שיקול דעת" בפסילת ספרים? מה פקיד-השומה רשאי לעשות ומה אינו רשאי?  אי-הוצאת "חשבונית" או "תעודת משלוח" – כעילה לפסילת ספרים! "רישומים כוזבים", הוצאת חשבונית מס "שלא כדין" – אימתי? סנקציות וסעדים! האם "הימנעות מהצגת ספרים" מהווה עילה לפסילת ספרים? האם "תוצאה עסקית בלתי סבירה" מהווה עילה לפסילת ספרים?

כל הסנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים", תוך הבחנה בין סוגי הנישומים השונים. ועדה לקבילות פנקסים – במה היא מוסמכת לדון? הפרוצדורה בועדה? "קודים" של מס-הכנסה. ועוד... ועוד...

מחיר הקורס: רק 1,500 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

למידע נוסף על המנוי האטרקטיבי להשתלמויות (המאפשר השתתפות בהשתלמות זו ובכ- 100 השתלמויות נוספות ללא תשלום) - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה