{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

לוגו חדש רשות החשמל

רשות החשמל מפרסמת לנוחות המשק סדרת מחשבונים לחישוב השפעת עדכון תעריף החשמל על המגזרים השונים

בנוסף, מתפרסמים כלל הנתונים המשפיעים על התעריף ונתוני שנת 2018 שעמדו בבסיס חישובי התעריף לשנת 2019 

קישור למחשבונים ולנתוני האקסל המתפרסמים
מחשבון השפעת תעריף תעוז
מחשבון השפעת תעריף ביתי
עדכון שנתי לתעריף החשמל 2019
הטמעת רכיב קבוע בתעריף הרשת
תעריפים מערכתיים

הקבצים המצורפים להחלטת עדכון התעריף:

1. תעריפי ניהול מערכת 2017-2019 - חישובי הפרמיות, רזרבה סובבת ומחסור בגז
2. גודלי חיבור לצורך תשלומי קיבולת ברשת - נתוני גודלי חיבור לצורך תשלומי הקיבולת ברשת
3. אומדן מחיר הגז הטבעי מתוך סך עלויות החשמל במשק – עלויות גז תמר והשפעתו על התעריף
4. הקצעת עלויות חלוקה – הקצאת העלות המוכרת של מקטע החלוקה למתח גבוה ונמוך לצורכי תעריף
5. נתונים נוספים – שינויים בעלות המוכרת מהשימוע, סלי דלקים, נתונים מערכתיים, אנרגיה מועברת, מחירי דלקים, עלות מוכרת ורכיב יצור ממוצע, מדדי עלות מוכרת
6. מחשבון השפעת תעריף 2019 תעוז – מחשבון לצרכן תעו"ז לצורך אמידת עלות החשמל השנתית והשינוי משנת 2018
7. מחשבון השפעת תעריף 2019 תעריפי ביתי מאור כללי וצובר - מחשבון לצרכן אחיד לצורך אמידת עלות החשמל השנתית והשינוי משנת 2018

אינכם רשומים לרשימת התפוצה? הרשמו כעת
נשלח לכתובת udi@mpro.co.il מהכתובת Hearing@pua.gov.il
שולח: רשות החשמל
כתובת השולח: Hearing@pua.gov.il
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה