{{preheader}}

עיקרי הנחיות תקצוב רכישת מכשירי החייאה (דפיברילטור) למוסדות חינוך – נושא 652

נושא חדש במית"ר !!!

משרד החינוך יסייע באופן חד פעמי ברכישת מכשירי החייאה וזאת באמצעות מתן תקצוב בפריסה הדרגתית במשך שלוש שנות לימודים תשע"ט- תשפ"א.

  • בשנה"ל תשע"ט תוקצבו אשכולות 1-4 – יש לשים לב אשכולות 5 ומעלה שקיבלו תקצוב במית"ר דצמבר 18 הסכום קוזז במית"ר העוקב!
  • סכום התקצוב הוא 6,000 ₪ למוסד חינוך בו לומדים מעל 500 תלמידים עבור רכישה חד פעמית של מכשיר החייאה.
  • יש לוודא לפני הרכישה כי קיימת תעודת רישום תקפה והמכשיר המוצע מופיע ברשימת משרד הבריאות.
  • יש להגיש דוח ביצוע מלווה באסמכתאות המעידות על הרכישה. עד תום שנת הלימודים בה התקבל התקצוב – אי המצאת דוח ביצוע וכתב התחייבות יובילו לקיזוז התקצוב!

להמשך>>

תקצוב בתי ספר מקדמי בריאות – נושא 535

  • משרד החינוך מבקש לתקצב בתי ספר שהוכרו כבתי ספר מקדמי בריאות.
  • בית ספר מקדם בריאות הינו בית ספר החורת על דגלו הטמעת הרגלים בריאים, תמיכה וקידום התנהגות בריאה בקרב הלומדים, העובדים ובעלי התפקידים.
  • בתי הספר המעוניינים להצטרף לתכנית - יש לשלוח את תכנית העבודה על-פיה פועל ביה"ס ואת הצהרת המנהלת החתומה עד ט' בסיוון תשע"ט יום ד', 12 ביוני, 2019!

להמשך>>

קול קורא לרשויות לפתיחת קייטנת אנגלית בחופש הגדול

פורסם קול קורא לרשויות לפתיחת קייטנת אנגלית במסגרת פיילוט!

מטרת התוכנית לקדם את לימודי האנגלית בכלל והשפה המדוברת בפרט בקרב תלמידי ישראל. התוכנית תופעל באשכולות 4-1 של הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, במוסדות החינוך הפועלים בפלטפורמה של בתי הספר של החופש הגדול ובאותם התאריכים ( 3 שבועות)

להמשך>>

טל' 08-8658504 | פקס 08-8659400
רח' הבושם 3 בניין 3 קומה 3 ת.ד 446 אשדוד
ron@fishmancpa.co.il | www.fishmancpa.co.il

נשלח לכתובת מהכתובת fishmancpa@outlook.co.il
שולח: רון פישמן ושות' רואי חשבון
כתובת השולח: הבושם 3, אשדוד. בניין 3, קומה 3, חדר 301
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה