{{preheader}}
עדכון בתוכנית ניצנים

נמצא פתרון למשבר הצהרונים!

ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו כי תוכנית ניצנים תמשיך גם לשנה"ל תש"פ בכל האשכולות.
1. ההשלכות העיקריות של הנושא הינם:

1.1 יש לערוך חוזים הכוללים נספח תקציבי מוגדר עם כל מפעיל ומפעיל.
1.2 בנספח התקציבי יש להבהיר את אופן ההתחשבנות לפי מסגרת/תלמיד
1.3 יש לקזז תקורות רשותיות מהתעריף למסגרת/ תלמיד
1.4 תעריף סופי אפשר לקבוע רק לאחר שיצא קול קורא עם תעריפים עדכניים לשנת תש"פ

2. הקול קורא לשנת תש"פ נמצא באישורים אחרונים של המשרד וצפוי לצאת בקרוב.

חסומי שכל"ם

לאורך כל השנה המשרד לא ביצע הסתנכרנות עם משרד התמ"ת והדתות.

בשבוע האחרון סנכרן משרד החינוך את נתוני התלמידים מול המשרדים השונים והפסיק תקצוב של ילדים רבים

יש לוודא במערכת התלמידים החדשה שאין תלמידים חסומים.
במידה ויש, יש צורך לקבל אישור קב"ס, מנהל ומפקח ולהעביר לאגף אמח"י.

מרחבי הכלה בבתי הספר

בהמשך לרפורמה בתחום הכלה והשתלבות.
משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור מרחבי הכלה בבתי ספר
בקשות לתמיכה יש להגיש במייל ייעודי
עד ה 1.9.19.


*שחרור הכספים יועבר לרשות כנדרש כנגד המצאת כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל

במשרדנו מחלקה המתמחה בתחום תקציבי פיתוח והגשות תב"רים למשרד החינוך...

טל' 08-8658504 | פקס 08-8659400
רח' הבושם 3 בניין 3 קומה 3 ת.ד 446 אשדוד
ron@fishmancpa.co.il | www.fishmancpa.co.il

נשלח לכתובת מהכתובת fishmancpa@outlook.co.il
שולח: רון פישמן ושות' רואי חשבון
כתובת השולח: הבושם 3, אשדוד. בניין 3, קומה 3, חדר 301
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה