{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

21 דצמבר 2020

 

חברות חברים יקרים,

תהליך העבודה בטיפול במבוטחים שכירים לפי צו סיווג מבוטחים בתקופת משבר הקורונה
חוזר חדש (חוזר ביטוח מספר 1480) - תודה מיוחדת לרו"ח אורנה צח גלרט על ריכוז המידע המקצועי.

בתקופה הראשונה של משבר הקורונה (בחודשים מרץ עד יוני 2020), מובטלים רבים לפי צו סיווג מבוטחים לא צירפו לתביעה לדמי האבטלה אישורים ממעסיק אחד או יותר על ניכוי דמי ביטוח כעובדים לפי הצו, במשך תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה (6 חודשים מתוך 18 שקדמו לחודש שבו נרשמו בלשכת התעסוקה). לפנים משורת הדין הם קיבלו דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב מקדמות דמי הביטוח כעובד עצמאי בשנת 2019.

כאשר עצמאי לפי הצו מקבל דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות לשנת 2019 - מומלץ שיבדוק היטב את הנתונים, לפני שהוא מעביר לביטוח הלאומי טופס 806/857 כדי להפחית את ההכנסות לפי הצו מההכנסות שהתקבלו בשומה, כמפורט להלן:


1. כשמגיעה בימים אלה למוסד לביטוח לאומי שומה לשנת 2019 לעצמאים אלה, הביטוח הלאומי מבצע הפרשי דמי ביטוח כמקובל (לחובה או לזכות).

2. הביטוח הלאומי פרסם חוזר ביטוח מספר 1480 ביום 3.11.2020, המבהיר את הפעולות שהוא עושה כאשר מבוטח פונה אליו עם טופס 806/857, כדי לעדכן את המעמד בשנת 2019 לעובד שכיר לפי הצו ועובד עצמאי.

3. מובטל לפי הצו, שמגיש טופס 806/857 - שכולל הכנסה וניכוי דמי ביטוח לפי צו סיווג מבוטחים - פקיד הביטוח והגבייה בסניף מקטין את ההכנסה שמופיעה בשומה של העצמאי בהתאם להכנסות המופיעות בטופס 806/857 ומעדכן את המעמד של המבוטח לעובד שכיר (לפי הסכום שבטופס 806/857) ולעובד עצמאי במקביל (עם ההכנסה שנותרה כעצמאי שאינו כלול בצו).
במקביל, נדרש פקיד הביטוח והגבייה לפתוח מטלה לפקיד האבטלה, במטרה לשנות את הבסיס לדמי האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח והגבייה. המטלות ייפתחו פעמיים, בהתאם לששת החודשים שקדמו להתחלת האבטלה, שחלקם היו בשנת 2019 וחלקם היו בשנת 2020. לכן, החישוב לגבי שומת 2019 אינו סופי.

המוסד לביטוח לאומי משנה את מעמדו של המובטל בשנת 2019 לעובד שכיר רגיל שהוא גם עובד עצמאי במקביל. פקיד האבטלה חייב לערוך התחשבנות כוללת עם המובטל, כמו לכל עובד שכיר אחר שמקבל דמי אבטלה (כולל קיזוז הכנסותיו כעצמאי מדמי האבטלה בשנת 2020) ועלולים להיווצר חובות.
4. לפי החוזר, רק לפי טופס 806/857 ניתן לקבל תמונה מלאה על פעילות נותן השירות לפי הצו ולדעת מה השכר האמיתי של המובטל, ולכן הביטוח הלאומי מעדכן מעמד רק לפי טופס זה.

לאור האמור לעיל, כברירת מחדל, כל עוד עצמאי לפי הצו, שמקבל דמי אבטלה לפי בסיס הכנסותיו כעובד עצמאי בשנת 2019, אינו מעביר למחלקת הגבייה בסניף טופס 806/857 מהמעסיק לשנת 2019, הוא ימשיך לקבל דמי אבטלה לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות דמי הביטוח כעובד עצמאי בשנת 2019, ללא קיזוז ההכנסות כעצמאי בשנת 2020, בתקופות שהוא מובטל ולא חזר לעבוד בזמן משבר הקורונה (לעניין קיזוז בשנת 2021 – טרם פורסמו הוראות).

בברכה,
רחלי אדיר, יועצת מס
ממונת תחום ביטוח לאומי
יו"ר סניף פתח תקווה
לשכת יועצי המס בישראל

נשלח לכתובת Info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה