{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

27 דצמבר 2020

 

יועצי מס נכבדים,

הבהרה חשובה מאוד לעניין תשלום דמי ביטוח שייכלל באישור השנתי לצורכי מס של 2020

חשוב לשלם חובות עד יום 30.12.2020 ולא לחכות ליום האחרון של השנה.

כדי שתשלום של חיוב עתידי ייכלל באישור השנתי לצורכי מס לשנת 2020 אף על פי ששולם בחודש דצמבר 2020, יש לבדוק את מועד התשלום של החיוב העתידי:
  • חיוב רטרו' של דמי ביטוח שמועד החיוב העתידי עד יום 14.2.2021
  • הפרשי שומה שמועד החיוב העתידי שלהם הוא עד יום 14.2.2021
  • תשלום הפרשי מקדמות עם חיוב עתידי עד יום 3.3.2021

יש לזכור כי תשלומי דמי הביטוח הלאומי שכלולים באישור השנתי מזכים בהנחה מהמס רק אם יש למבוטח הכנסה חייבת במס.

אפשר לשלם את החובות בסניפי הביטוח הלאומי באמצעות תשלום בעסקה בודדת בכרטיס אשראי (בתשלומים של חברת האשראי).
החיסרון – התשלום חוסם את מסגרת האשראי.
היתרון – כל הסכום כלול באישור השנתי לצורכי מס לשנת 2020, למעט החריגים שפורטו לעיל.

תשלום החובות באמצעות הסדר תשלומים בהוראת קבע בכרטיס אשראי אפשרי גם אם נעשה הסדר קודם שטרם הסתיים.
היתרון – הסדר תשלומים אינו חוסם את מסגרת האשראי.
החיסרון – בהסכם בהוראת קבע כל תשלום נכלל באישור השנתי לצורכי מס במועד שהוא משולם בפועל. מועדי התשלומים של הוראת הקבע רשומים בהסכם התשלומים שמופק על ידי הביטוח הלאומי (מועד התשלום הראשון של הוראת הקבע מקבל באופן אוטומטי דחייה של 30 יום ממועד ביצוע ההסדר).

כדי שתשלום חוב במהלך חודש דצמבר 2020 ייכלל באישור השנתי לשנת 2020 (כפוף למגבלות לעיל), יש לבצע עסקה בכרטיס אשראי (בתשלום אחד או רב תשלומים), ולא בהוראת קבע בכרטיס אשראי.
כלומר, עסקה שבוצעה בהוראת קבע בכרטיס אשראי בחודש דצמבר 2020 ומועד התשלום שמופיע בהסדר התשלומים הוא בינואר 2021, לא ייכלל באישור השנתי.

לבקשת לשכת רואי חשבון, לבדיקת אפשרות שינוי אמצעי התשלום במקרה כזה, יש לפנות בדחיפות לסניפים עד יום 30.12.2020.

לסיכום – למי שתשלום חובות בדמי ביטוח חשוב לצורך הנחה ממס הכנסה – רצוי שישלם עד יום 30.12.2020 ולא ביום האחרון של השנה, כל דרישת תשלום של המוסד לביטוח לאומי, כפוף לאמור לעיל.

בברכה,
רחלי אדיר, יועצת מס
ממונת תחום ביטוח לאומי
יו"ר סניף פתח תקווה
לשכת יועצי המס בישראל