{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

26.10.2021

חברות וחברים יקרים,

ניהול ספרים – חוזר מ"ה 25/93 – משפטית

 

לבקשת החברים ובעקבות ה- Tax Case Study בכנס אילת , אנו מצרפים לעיל את חוזר מ"ה 25/93 הדן בעיקר באי רישום תקבולים. זהו כלי יעיל מאוד ליועץ המס המייצג ניתן ללמוד מההנחיה וליישם בעת הצורך. נבקשכם לשים לב שוב, כפי שהוסבר בכנס, לסעיף 3.2 בדבר דחיית החלטתו של פקיד השומה בשלב השימוע.

 

בנוסף, שימת ליבכם לסנקציות בסעיף 191ב -

מצ"ב:

*חוזר מ"ה 25/93 – משפטית>> https://bit.ly/3bqPehD

 

בברכה,

אייל אלון, יוע"מ (משפטן),

משנה לנשיא הלשכה ויו"ר מחוז תל אביב

ראש (משותף) חטיבת הקשר עם רשות המיסים